«فرصت های بزرگ با نانوبیومواد کوچک»

نانوبیومواد بسیار کوچک می توانند فرصت خوبی برای بهبود خواص فنی محصولات و یا خلق کاربردهای جدید باشند.

«نوآوری در طبیعت تجدیدپذیر»

ما خلاقانه در مواد طبیعی تجدیدپذیر در حال کاوش هستیم تا از آنها نانوبیومواد هایتک با ارزش تولید نماییم.

«تجدید نظر در ضایعات بیومواد»

ضایعات کم ارزش مواد تجدید پذیر نظیر پسماند کشاورزی با فناوری ما به نانوبیومواد هایتک با ارزش تبدیل می شوند.

«نانو کاربردهای نو خلق می کند»

نانوبیومواد ما ظرفیت زیادی در خلق کاربردهای جدید دارند

آخرین اخبار