نانو فيبر سلولز صنايع كشور را متحول مي كند

نانو فيبر سلولز صنايع كشور را متحول مي كند


متن مصاحبه مدیرعامل شرکت نانو نوین پلیمر را در ارتباط با  دامنه کاربردهای نانوسلولز در لینک زیر بخوانید

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2659210