تولید مستقیم نانوفیبر چوب از چوب طبیعی بدون استفاده از مواد شیمیایی

تولید مستقیم نانوفیبر چوب از چوب طبیعی بدون استفاده از مواد شیمیایی


محققان شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر در سال 2013 موفق به تولید مستقیم نانوساختارهای چوبی از چوب طبیعی شدند که در طی این تولید هیچ گونه مواد شیمیایی استفاده نشده و ویژگیهای شیمیایی نانوساختارهای تولید شده نیز شبیه به ترکیب شیمیایی چوب می باشد. با دست یابی به این روش نیاز به مواد شیمیایی خطرناک و آلوده کننده محیط زیست مرتفع شده و لذا این روش کاملا دوستدار محیط زیست تلقی میگردد. مقاله مرتبط با این محصول در لینک زیر قابل دسترسی است.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092666901830116X