انواع مرفولوژی نانوسلولز چیست؟


نانوسلولز به طور کلی به دو صورت نانوسلولز صفر بعدی و تک بعدی می­تواند تولید گردد. در نانوسلولز صفربعدی که با فرآیند شیمیایی تولدی میگردد نسبت طول به قطر کمتر از 2تا3 است و نانوساختارها تقریبا کروی هستند. چون معمولا این نانوساختارها با روش هیدرولیز اسیدی یا قلیایی تولید میگردند لذا به محصول نانوکریستال کروی سلولز میگویند. نانوسلولز تک بعدی همان نانوفیبر سلولز یا نانوکریستال میله ای است که کشیدگی داشته و نسبت منظر آنها بیشتر از 20 می باشد. نانوفیبرها با روشهای مختلف مکانیکی و شیمیایی، آنزیمی و غیره تولید میگردند