علت تولید نانوسلولز توسط باکتری چیست؟


برخی باکتریها نظیر استوباکتر بدلیل حفاظت از خود و نیز تغذیه و بطور ذاتی نانوفیبر سلولز تولید میکنند.