تفاوت نانوفیبر چوب و نانوفیبر لیگنوسلولز چیست؟


نانوفیبر چوب به طور مستقیم از خرده چوب طبیعی بدون حضور مواد شیمیایی و با نیروهای مکانیکی تولید میگردد لذا هیچ گونه فرآیند شیمیایی در تولید آن استفاده نمیشود و در نتیجه نسبت و نوع ترکیبات شیمیایی سازنده چوب طبیعی با نانوفیبر چوب یکسان است. در تولید نانوفیبرلیگنوسلولز ابتدا فرآیند خمیرسازی از چوب صورت میگیرد که سبب میشود در نسبتها و نوع ترکیبات شیمیایی چوب تغییراتی ایجاد میشود. درجه کریستالی و ظرفیت تقویت کنندگی نانوفیبر لیگنوسلولز بیشتر از نانوفیبر چوب است.