نانومواد چه موادی هستند؟


طبق تعریف های استاندارد نانومواد به موادی اطلاع میشود که حداقل یک بعد آنها بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر باشد. بر اساس ابعاد نانومواد به سه دسته تقسیم میشوند: ۱) نانومواد صفر بعدی: نانوموادی هستند که هر سه بعد انها کمتر از ۱۰۰ نانومتر بوده و بعد بیشتر از ۱۰۰ نانومتر (بعد آزاد) ندارند مانند نانونقره‌ًٰ ۲) نانومواد تک بعدی: نانوموادی هستند که دو بعد آنها کمتر از ۱۰۰ نانومتر بوده و یک بعد آنها بیشتر از ۱۰۰ نانومتر است مانند نانوفیبر. 3) نانومواد دو بعدی دارای دو بعد آزاد و یک بعد در مقیاس نانومتری هستند مانند نانورس