ژل نانوفیبر کیتین (ChNF-G)

ژل نانوفیبر کیتین (ChNF-G)


ژل نانوفیبر کیتین از پوسته سخت میگو تولید میشود. در شرکت ابتدا پوسته میگو پروتئین زدایی شده و سپس بعد از حذف مواد معدنی و رنگبری، کیتین با خلوص بالا تولید میگردد. کیتین خالص تولید شده با فرآیندهای مکانیکی به نانوفیبر کیتین تبدیل میشود که قطر نانوفیبرهای آن کمتر از ۳۰ نانومتر می باشد. درجه کریستالی نانوفیبر کیتین 88% و درجه دی استیلیشن آن 19.5 % محاسبه گردید.

 

Properties/Content:

Name: Chitin Nanofiber Gel
pH ≈ 7
Purity: ≥99.9%
DP: 800- 1500
Formula(C8H13O5N)n
Aspect ratio: 100-350
Crystallinity80-90 %
Source: Shrimp shell
Crystallite size: 4-6 nm
Molar mass: 203 g/mol
Solvent: Deionized water
Thermal stability ≈ 260  ͦ C
 Preservative: Methanol (0.1%)
Nanofiber diameter: 20-50 nm
Production method: Chemo-mechanical
 

 


اولین نفری باشید که دیدگاه خود را وارد می کند